鼓聲若響

鼓聲若響

鼓聲若響 (台語訂正版)

 

作詞:陳昇 作曲:陳昇

阿爸你敢 抑有 咧 聽
A -pa li kam ja u leh thann

聽 到 阮 用 心 唱个 歌 聲
Than tao gun un sim thunn e kua siann

毋管 落雨天  抑是風颱天
m̄ kuan loo-hoo-tinn ia̍h-sī hong-thai-tinn

阮 是 走江湖 个 藝儂
guán sī tsáu-kang-ôo e ge-lan

阿娘你 敢 會有知影
a-niâ li kam ē u tsai-iánn

阮 佇咧 外頭 真正 打拼
gún tī-leh guā-thâu tsin-tsiànn pha-piànn

毋敢 來 耽誤 當時 个 詛咒
m̄ kann la tan-goo tang-sî e tsiù-tsuā

袂予你 親戚 頭前 厭氣
Bēhōo li tshin-tshik thâu-tsîng iàn-khì

若 聽著 鼓 聲
nā-sī hiann-tio̍h kóo -siann

阮 个 心情 較 快活
Gún e sim-tsîng khah khuìnn-ua̍h

攀 過 了 一 山 又 一 嶺
phan kue lau tsi̍t suann u tsi̍t niá

演 唱 阮 甜蜜 个 歌聲
ian-tshiùnn gún tinn-bi̍t e kua siann

若聽到鼓聲
nā-sī hiann-tio̍h kóo -siann

阮的心情會快活
gún e sim-tsîng e khuìnn-ua̍h

無 料著 環境 个 拖磨
Bô liāu-tio̍h khuân-kíng e thua-buâ

唱出 阮 悲情 个 歌聲
tshiùnn tshut gún bi-tsiânn e kua-siann


心愛个 你敢也 會 諒解
Sim-ai-e li kam iā e liōng-kái

阮 會 來離開 是不得已
gún e lai li kui si put-tik-í

三頓 著 愛 吃
sann-tǹg tio̍h ai chia

毋通 來 畏寒
m̄-thang lai uì-kuânn

想 著 你毋敢 來 哭 出 聲
Sunn tio̍h li m̄-kann lia kau tshut siann

若聽著鼓聲
nā hiann-tio̍h kóo -siann

阮个心情會快活
gún e sim-tsîng e khuìnn-ua̍h

攀過了一山又一嶺
phan kue lau tsi̍t suann u tsi̍t niá

演唱阮甜蜜个歌聲
ian-tshiùnn gún tinn-bi̍t e kua siann

若聽著鼓聲
nā hiann-tio̍h kóo -siann

阮 个 心情 會 沉重
gún e sim-tsîng e tîm-tāng

跳 著 毋情願 个 尻川花
thau tio̍h m̄-tsîng-guān e kha-tshng-hue

全 為你 風流 个人客兄
tsuan ui li hong-liû e lan-khe-hiann

若聽著鼓聲
nā hiann-tio̍h kóo -siann

阮个心情會快活
gún e sim-tsîng e khuìnn-ua̍h

提 出 阮 流利 个 本領
the̍h tsut gun liû lia e pún-líng

演唱 阮 哀怨 个 歌聲
ian-tshiùnn gún ai-uàn e kua-siann

若聽著鼓聲
nā hiann-tio̍h kóo -siann

阮 个 心情 就 快活
gún e sim-tsîng to khuìnn-ua̍h

莫 當做 阮 風度 輕浮
mài tòng-tsò gún hong-tōo khin-pu

全 望 你 熱情 个 人客兄
Tsun ban li jia̍t- tsîng e lan-khe-hiann

歌聲 真 迷人
kua-siann tsin bê-lân

阮 个心情 是 暗淡
gún e sim-tsîng si àm-tām

日日夜夜 咧 作 夢
ji̍t-ji̍t-iā-iā teh tsoh-bāng

轉來去  阮溫暖 个 故鄉
tńg-lâi-khì gún un-luán e kòo-hiong

爸爸, 你有沒有聽到


聽到我用心唱的歌聲


不管是下雨天 或是颱風天


我是跑江湖的藝人


阿娘你知不知道


我在那外面真正打拼(博命)


不敢來耽誤當時的發誓


抹讓你親戚頭前嚥氣


若聽到鼓聲


我的心情比較輕鬆


攀爬過了一山又一嶺


演唱我甜蜜的歌聲


若聽到鼓聲


我的心情會快活


沒有料想到環境的折磨


唱出阮悲情的歌聲心愛的 你甘也會諒解


阮會來離開是不得已


三餐得要吃


不要受到風寒


想到你 我不敢來哭出聲


若聽到鼓聲


阮的心情會快活


攀過了一山又一嶺


演唱阮甜蜜的歌聲


若聽到鼓聲


阮的心情會沉重


跳到不情願的扭屁股花


完全是為了你們這種風流的客人大哥


若聽到鼓聲


阮的心情就快活


拿出阮俐落的本領


演唱阮哀怨的歌聲


若有聽到鼓聲


阮的心情就快活


不要當做阮風度輕浮


全指望你們這種熱情(好色)的客人大哥


歌聲真迷人


阮的心情總是暗淡無光


日日夜夜在作夢


要回去我那溫暖的故鄉

 

例句

1. 走江湖 音讀 tsáu-kang-ôo  釋義 闖蕩江湖
2. tsiù-tsuā :發誓、立誓。例:
伊佇 公媽 頭前 咒誓 後擺 袂 閣 去 跋 矣。
I tī kong-má thâu-tsîng tsiù-tsuā āu-pái bē koh khì pua̍h--ah.
(他在祖先面前發誓以後不會再去賭博了。)
3. 厭氣iàn-khì:容人怨嘆、不平的情緒。
形容人怨嘆、不平的情緒。例:
想著誠厭氣。
Siūnn tio̍h tsiânn iàn-khì.
(想到就一肚子氣。)
4. 快活 音讀 khuìnn-ua̍h 又唸作khuànn-ua̍h愉快、舒服。例:
病人有較快活無?
Pēnn-lâng ū khah khuìnn-ua̍h--bô? (病人有舒服些嗎?) 
形容生活寬裕的。例:
近來 生活 較 快活
Kīn-lâi sing-ua̍h khah khuìnn-ua̍h. (最近生活得較好些。)
5. 阮  音讀 guán 又唸作gún 釋義
a. 我們。第一人稱複數代名詞。
「咱」(lán)包括聽話者,「阮」(guán)不包括聽話者。例:
阮欲走矣,你咧?
Guán beh tsáu--ah, lí--leh? (我們要走了,你呢?) 
b. 我。第一人稱單數代名詞。多為女性自稱,歌唱中常只唸gún的音,而不唸guán。例:阮欲來去食飯矣!Guán beh lâi-khì tsia̍h pn̄g--ah! (我要去吃飯了!)
c. 我的。第一人稱單數所有格。例:阮媽媽 guán má-mah(我媽媽)。
6. 攀phan  a.抓住物體往上爬。例:攀岩 phan-giâm。
b.依附、結交。例:高攀 ko-phan。
7. 料想 音讀 liāu-sióng  釋義 預料、揣測。例:
我遮爾仔信任你,你煞來共我落氣,實在予人料想袂到。
Guá tsiah-nī-á sìn-jīm--lí, lí suah lâi kā guá làu-khuì, si̍t-tsāi hōo lâng liāu-sióng bē kàu.
(我這麼信任你,你卻洩我的氣,實在讓人料想不到。)
8. 拖磨 音讀 thua-buâ 辛苦操勞。例:
伊定定講家己歹命,愛拖磨一世人。
I tiānn-tiānn kóng ka-kī pháinn-miā, ài thua-buâ tsi̍t-sì-lâng.
(他常常說自己命苦,必須要辛苦勞碌一輩子。)
9. 諒解 音讀 liōng-kái 因瞭解真相而原諒別人。例:
頭拄仔的代誌只是誤會爾爾,希望你會當諒解。
Thâu-tú-á ê tāi-tsì tsí-sī gōo-huē niā-niā, hi-bāng lí ē-tàng liōng-kái.
(剛才的事情只是一場誤會而已,希望你能夠諒解。)
10. 著 a. 對。例:按呢著 án-ne tio̍h(這樣對)、著啦 tio̍h--lah(對啦)。毋著
b. 輪到。例:著你 tio̍h lí(輪到你)。
c. 動詞補語,表示動作之結果。例:
想著你 siūnn-tio̍h lí(想到你)、拍有著 phah ū tio̍h(打到了)。
d. 得到。例:著病 tio̍h-pēnn(得病)、著獎 tio̍h-tsióng(中獎)。
e. 得、要、必須。例:你著知道理。Lí tio̍h tsai tō-lí. (你要懂道理。);
著來呢!Tio̍h lâi--neh! (要來喔!)
10. 愛 ài a.喜歡。例:我真愛迌。Guá tsin ài tshit-thô. (我很喜歡玩。);
我無愛你。Guá bô ài--lí. (我不愛你。) 
b.親密的感情、恩惠、仁德。例:愛情 ài-tsîng、愛心 ài-sim。
c. 想要做某件事。例:
我足愛睏的。
Guá tsiok ài-khùn--ê. (我很想睡覺。);
想著就愛笑。Siūnn tio̍h tō ài tshiò. (一想到就覺得想笑。) 
d 要、必須。例:
你 行路 愛 小心。
Lí kiânn-lōo ài sió-sim. (你走路要小心。)
11. 畏寒 音讀 uì-kuânn a. 怕冷。因疾病引起怕冷的症狀。例:
畏寒發熱 uì-kuânn huat-jia̍t(發冷發熱)。
b 打冷顫。例:
聽著遮的鬼仔古,我直直畏寒起來。
Thiann-tio̍h tsia-ê kuí-á kóo, guá ti̍t-ti̍t uì-kuânn--khí-lâi. (聽到這些鬼故事,我一直害怕起來。)